Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

AMD iGPUs

Tên GPU Gen Công nghệ Release Date
AMD Radeon 5 Graphics (Renoir) 9 7 nm Q1/2020
AMD Radeon 6 Graphics (Renoir) 9 7 nm Q1/2020
AMD Radeon 7 Graphics (Renoir) 9 7 nm Q1/2020
AMD Radeon 8 Graphics (Renoir) 9 7 nm Q1/2020
AMD Radeon RX Vega M GH Graphics 8 14 nm Q1/2018
AMD Radeon RX Vega M GL Graphics 8 14 nm Q1/2018
AMD Radeon Vega 10 Graphics 8 14 nm Q1/2018
AMD Radeon Vega 11 Graphics 8 14 nm Q1/2018
AMD Radeon Vega 3 Graphics 8 14 nm Q1/2018
AMD Radeon Vega 6 Graphics 8 14 nm Q1/2018
AMD Radeon Vega 8 Graphics 8 14 nm Q1/2018
AMD Radeon Vega 9 Graphics 8 14 nm Q1/2018
AMD Radeon R3 (Stoney Ridge) 7 28 nm Q2/2016
AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) 7 28 nm Q2/2016
AMD Radeon R5 (Stoney Ridge) 7 28 nm Q2/2016
AMD Radeon R2 (Beema) 6 28 nm Q1/2015
AMD Radeon R3 (Beema) 6 28 nm Q2/2014
AMD Radeon R4 (Beema) 6 28 nm Q2/2014
AMD Radeon R4 (Kaveri) 6 28 nm Q2/2014
AMD Radeon R5 (Beema) 6 28 nm Q2/2014
AMD Radeon R5 (Kaveri) 6 28 nm Q1/2014
AMD Radeon R6 (Kaveri) 6 28 nm Q2/2015
AMD Radeon R7 - 384 (Kaveri) 6 28 nm Q1/2015
AMD Radeon R7 - 512 (Kaveri) 6 28 nm Q1/2014
AMD Radeon HD 8180 5 28 nm Q2/2013
AMD Radeon HD 8210 5 28 nm Q2/2013
AMD Radeon HD 8240 5 28 nm Q2/2013
AMD Radeon HD 8250 5 28 nm Q2/2013
AMD Radeon HD 8280 5 28 nm Q2/2013
AMD Radeon HD 8310G 5 32 nm Q2/2013
AMD Radeon HD 8330 5 28 nm Q2/2013
AMD Radeon HD 8350G 5 32 nm Q2/2013
AMD Radeon HD 8370D 5 32 nm Q2/2013
AMD Radeon HD 8400 5 28 nm Q2/2013
AMD Radeon HD 8450G 5 32 nm Q2/2013
AMD Radeon HD 8470D 5 32 nm Q2/2013
AMD Radeon HD 8510G 5 32 nm Q2/2013
AMD Radeon HD 8550D 5 32 nm Q2/2013
AMD Radeon HD 8550G 5 32 nm Q2/2013
AMD Radeon HD 8570D 5 32 nm Q2/2013
AMD Radeon HD 8610G 5 32 nm Q2/2013
AMD Radeon HD 8650D 5 32 nm Q2/2013
AMD Radeon HD 8650G 5 32 nm Q2/2013
AMD Radeon HD 8670D 5 32 nm Q2/2013
AMD Radeon HD 7310 4 40 nm Q2/2012
AMD Radeon HD 7340 4 40 nm Q2/2012
AMD Radeon HD 7400G 4 32 nm Q3/2012
AMD Radeon HD 7420G 4 32 nm Q2/2012
AMD Radeon HD 7480D 4 32 nm Q2/2012
AMD Radeon HD 7500G 4 32 nm Q2/2012
AMD Radeon HD 7520G 4 32 nm Q2/2012
AMD Radeon HD 7540D 4 32 nm Q2/2012
AMD Radeon HD 7560D 4 32 nm Q3/2012
AMD Radeon HD 7600G 4 32 nm Q3/2012
AMD Radeon HD 7620G 4 32 nm Q2/2012
AMD Radeon HD 7640G 4 32 nm Q2/2012
AMD Radeon HD 7660D 4 32 nm Q3/2012
AMD Radeon HD 7660G 4 32 nm Q2/2012
AMD Radeon HD 6250 3 40 nm Q4/2010
AMD Radeon HD 6290 3 40 nm Q3/2011
AMD Radeon HD 6310 3 40 nm Q4/2010
AMD Radeon HD 6320 3 40 nm Q4/2010
AMD Radeon HD 6379D 3 40 nm Q4/2010
AMD Radeon HD 6410D 3 32 nm Q4/2010
AMD Radeon HD 6480G 3 32 nm Q2/2011
AMD Radeon HD 6520G 3 32 nm Q2/2011
AMD Radeon HD 6530D 3 32 nm Q4/2010
AMD Radeon HD 6550D 3 32 nm Q2/2011
AMD Radeon HD 6620G 3 32 nm Q2/2011
back to top