Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Qualcomm iGPUs

Tên GPU Gen Công nghệ Release Date
Qualcomm Adreno 610 6 11 nm Q2/2019
Qualcomm Adreno 612 6 11 nm
Qualcomm Adreno 615 6 10 nm Q2/2018
Qualcomm Adreno 616 6 10 nm Q2/2018
Qualcomm Adreno 618 6 14 nm Q2/2019
Qualcomm Adreno 619 6 8 nm Q2/2020
Qualcomm Adreno 619L 6 8 nm Q4/2020
Qualcomm Adreno 620 6 7 nm Q2/2019
Qualcomm Adreno 650 6 7 nm Q4/2019
Qualcomm Adreno 660 6 5 nm Q1/2021
Qualcomm Adreno 690 6 7 nm Q4/2020
Qualcomm Adreno 504 5 12 nm Q2/2018
Qualcomm Adreno 505 5 28 nm Q4/2015
Qualcomm Adreno 506 5 14 nm Q4/2015
Qualcomm Adreno 508 5 14 nm Q2/2017
Qualcomm Adreno 509 5 14 nm Q2/2017
Qualcomm Adreno 510 5 14 nm Q4/2015
Qualcomm Adreno 512 5 14 nm Q4/2015
Qualcomm Adreno 530 5 14 nm Q4/2015
Qualcomm Adreno 540 5 10 nm Q1/2017
Qualcomm Adreno 640 5 7 nm Q1/2019
Qualcomm Adreno 675 5 7 nm Q4/2018
Qualcomm Adreno 680 5 7 nm Q4/2018
Qualcomm Adreno 685 5 7 nm Q4/2018
Qualcomm Adreno 405 4 28 nm Q1/2014
Qualcomm Adreno 418 4 20 nm Q2/2014
Qualcomm Adreno 420 4 28 nm Q2/2014
Qualcomm Adreno 430 4 20 nm Q2/2014
Qualcomm Adreno 630 4 10 nm Q1/2018
Qualcomm Adreno 304 3 28 nm Q3/2015
Qualcomm Adreno 306 3 28 nm Q3/2012
Qualcomm Adreno 308 3 28 nm Q1/2016
Qualcomm Adreno 642 5 5 nm Q2/2021
Qualcomm Adreno 642L 5 6 nm Q2/2021
back to top