Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

ARM iGPUs

Tên GPU Gen Công nghệ Release Date
ARM Mali-400 MP2 Utgard 28nm Q2/2008
ARM Mali-400 MP4 Utgard 28nm Q2/2008
ARM Mali-450 MP4 Utgard 28nm 2012
ARM Mali-G51 MP4 Bifrost 1 12 nm Q2/2018
ARM Mali-G52 MP1 Bifrost 2 16 nm Q3/2020
ARM Mali-G52 MP6 Bifrost 2 12 nm Q1/2018
ARM Mali-G57 MP6 Vallhall 1 7 nm Q2/2020
ARM Mali-G71 MP1 Bifrost 1 16 nm Q2/2016
ARM Mali-G71 MP2 Bifrost 1 16 nm Q2/2016
ARM Mali-G71 MP20 Bifrost 1 16 nm Q2/2016
ARM Mali-G71 MP8 Bifrost 1 16 nm Q2/2016
ARM Mali-G72 MP12 Bifrost 2 16 nm Q3/2017
ARM Mali-G72 MP18 Bifrost 2 16 nm Q3/2017
ARM Mali-G72 MP3 Bifrost 2 16 nm Q3/2017
ARM Mali-G76 MP10 Bifrost 3 7 nm Q3/2018
ARM Mali-G76 MP12 Bifrost 3 7 nm Q3/2018
ARM Mali-G76 MP14 Bifrost 3 7 nm Q3/2018
ARM Mali-G76 MP16 Bifrost 3 7 nm Q3/2018
ARM Mali-G76 MP5 Bifrost 3 7 nm Q3/2018
ARM Mali-G77 MP11 Vallhall 1 7 nm Q2/2019
ARM Mali-G77 MP8 Vallhall 1 7 nm Q2/2019
ARM Mali-G78 MP10 Vallhall 2 5 nm Q4/2020
ARM Mali-G78 MP14 Vallhall 2 5 nm Q4/2020
ARM Mali-G78 MP22 Vallhall 2 5 nm Q4/2020
ARM Mali-G78 MP24 Vallhall 2 5 nm Q4/2020
ARM Mali-T604 MP4 Midgard 1 32nm Q4/2012
ARM Mali-T624 MP4 Midgard 2 32nm Q3/2012
ARM Mali-T628 MP3 Midgard 2 32nm Q4/2012
ARM Mali-T628 MP4 Midgard 2 32nm Q4/2012
ARM Mali-T628 MP6 Midgard 2 32nm Q4/2012
ARM Mali-T720 MP1 Midgard 3 28nm Q4/2013
ARM Mali-T720 MP2 Midgard 3 28nm Q4/2013
ARM Mali-T760 MP6 Midgard 3 28nm Q4/2013
ARM Mali-T760 MP8 Midgard 3 28nm Q4/2013
ARM Mali-T830 MP1 Midgard 4 28nm Q4/2015
ARM Mali-T830 MP2 Midgard 4 28nm Q4/2015
ARM Mali-T830 MP3 Midgard 4 28nm Q4/2015
ARM Mali-T880 MP12 Midgard 4 16 nm Q2/2016
ARM Mali-T880 MP4 Midgard 4 16 nm Q2/2016
ARM Mali-G57 MP5 Vallhall 1 7 nm Q2/2020
ARM Mali-G68 MP4 Vallhall 2 6 nm Q2/2020
ARM Mali-G77 MP7 Vallhall 1 7 nm Q2/2019
ARM Mali-G77 MP9 Vallhall 1 7 nm Q2/2019
ARM Mali-G52 MP2 Bifrost 2 16 nm Q3/2020
ARM Mali-G57 MP2 Vallhall 1 7 nm Q2/2020
ARM Mali-G57 MP3 Vallhall 1 7 nm Q2/2020
ARM Mali-G57 MP4 Vallhall 1 7 nm Q2/2020
ARM Mali-G76 MP4 Bifrost 3 7 nm Q3/2018
back to top